FULL PAGE PDF (for Download/View)
PDF BOOKLET (for printing)
Excerpt:

כתוב בספר התניא קדישא בקשר לימות המשיח: ”ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים הם תכלית ושלימות בריאות עולם הזה שלכך נברא מתחילתו.“ הוא זמן של עבודה לא זמן של קבלת שכר, כי ”קבלת שכר עיקרו באלף השביעי“ שהיא לאחר ימות המשיח. ומה טבעם של ימות המשיח? איך בדיוק הם קשורים עם הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו? כאשר נבדוק את הנושא יותר בעומק יתגלו דברים שאולי לא נתפסנו בשלימותם עד עתה.

קודם כל צריכים לדעת נקודה עיקרית שהרבי מדגיש: שרק הרמב”ם בלבד פוסק על ימות המשיח ואין חולקים עליו. ולכן הפסקי דינים של הרמב”ם במשנה תורה שלו על הנושא הם הלכה למעשה לכל הדעות. שם, בהילכות מלכים ומלך המשיח, הרמב”ם פוסק להלכה איך יהי’ אחרי ש“יעמוד מלך מבית דוד“, שהוא משיח, וסדר הענינים שיהיו אז: שמשיח יכוף ישראל, ילחם מלחמות ה’ וינצח, יבנה בית המקדש, יקבץ גוליות, עד שהוא יתקן את כל העולם.

יוצא מדברי הרמב”ם כמה שאלות: האם ”יעמוד מלך מבית דוד“ זוהי ביאת משיח? האם זה התחלת הגאולה? ולמה הרמב”ם פוסק שבימות המשיח “עולם כמנהגו נוהג“ אם כידוע הגאולה היא באופן של ”אראנו נפלאות“? נשתדל לענות על השאלות אלו מתוך משנתו של הרבי, ואז נקשר את כל זה עם התקופה הנוחכית שלנו לפי העדויות של הרבי.

הדבר הראשון שמזכיר הרמב”ם בקשר לימות המשיח הוא ”שיעמוד מלך מבית דוד כו’”, ומזה מובן שמשיח (שהוא המלך מבית דוד) צריך לעמוד עוד לפני שכל הענינים המוזכרים שם ברמב”ם מתרחשים. וזה מתישב על הדעת כי המשיח הוא זה שפועל את כל הענינים, כמובן שהוא צריך קודם לכן לעמוד. אבל עדיין אין הענין ברור, כי הרבי כותב שכל הדברים שמשיח פועל אחרי שהוא יעמוד ”אינם סימן ברור של הגאולה, כי כל זה עדיין יכול לקרות במצב של גלות.“ זאת אומרת שיכול להיות מצב שמשיח כבר ”עמד“ ופועל פעולותיו ועם ישראל עדיין בגלות.

ועוד, אומר הרבי, ”ע”פ שטחיות לשונו ברמב”ם בזה, הנה ברור הביע דעתו מוחלטה, אודות המאורעות שיהיו קודם התגלות משיח וסדרן, ז.א. קודם שתתחיל הגאולה.“ אם כן, עדיין צריך ביאור מה הענין של ”ביאת משיח“: האם היא התחלת ימות המשיח או סיומם. והאם ביאת משיח והגאולה הם שני דברים נפרדים או והאם הם ענין אחד. והביאור בזה:

Advertisements